Domstolen och rättsstaten

Domstolarna är grunden i rättsväsendet och en grundpelare i det demokratiska samhället. Enligt grundlagen är domstolarna självständiga och oberoende. Detta innebär att varken regering, riksdag eller någon annan myndighet får bestämma hur en domstol ska döma i ett enskilt fall.
Domstolen bestämmer inte hur lagarna i Sverige ser ut. Det är riksdagen som beslutar om nya lagar. Domstolens uppgift är att döma efter de lagar som finns.

Domstolens uppgift är att besluta i mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. Domstolen ger inga juridiska råd eftersom domstolen ska vara objektiv och opartisk. Det betyder till exempel att domstolen inte i förväg kan tala om hur den kommer att besluta. Domstolens medarbetare kan dock informera om hur det går till i domstolen. Sådan information finns också på domstolens webbplats.

Alla i Sverige ska vara skyddade från övergrepp från samhället, myndighetspersoner och enskilda. Detta är själva syftet med rättssäkerhet. Det betyder bland annat att ingen ska dömas utan tillräcklig bevisning och att lika fall ska bedömas lika. Rättssäkerhet är en central del i en demokrati.

Vill du läsa mer om självständiga domstolar och domare, läs gärna inlägget från Södertörns tingsrätts Domarblogg

http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/sjalvstandiga-domstolar-och-sjalvstandiga-domare-ett-besok-av-sveriges-domareforbund/