Så behandlar vi personuppgifter

Helsingborgs tingsrätt behandlar personuppgifterna enligt bestämmelserna i gällande dataskyddsreglering. Regleringen utgörs av flera olika regelverk.

 

Personuppgiftsansvarig

Helsingborgs tingsrätt (org.nr. 202100-2742) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker hos domstolen.

Helsingborgs tingsrätt behandlar personuppgifter för att handlägga mål och ärenden men även för handläggning i sin administrativa verksamhet.

Personuppgiftshantering inom den administrativa verksamheten

Om du lämnar uppgifter om dig själv till Helsingborgs tingsrätt kommer dina personuppgifter att behandlas för att kunna handlägga det administrativa ärendet. Dina personuppgifter kan också användas vid ett senare tillfälle om de behövs för en enhetlig handläggning av våra administrativa ärenden.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på Helsingborgs tingsrätt, andra som behöver få del av dem för att ärendet ska kunna behandlas eller den domstol eller annan myndighet som uppgifterna eventuellt överförs till som behöver få del av dem för att handlägga ärendet. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut vid en begäran om att få ta del av allmän handling där dina personuppgifter förekommer, om de inte omfattas av sekretess.

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Helsingborgs tingsrätt så länge de behövs. Om uppgifterna ingår i en allmän handling kommer de att bli föremål för arkivering så länge den arkivrättsliga lagstiftningen kräver det.

Om du ställer en allmän fråga eller motsvarande

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med en allmän fråga eller framställan kommer uppgifterna att behandlas inom ramen för din fråga eller framställan i nödvändig utsträckning för att kunna hantera denna. Helsingborgs tingsrätt behandlar då dina personuppgifter som en följd av en rättslig förpliktelse eller som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Om du begär att få ta del av allmänna handlingar

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med att du begär att få ut en allmän handling kommer uppgifterna att behandlas i nödvändig utsträckning inom ramen för denna begäran. Helsingborgs tingsrätt behandlar då dina personuppgifter som en följd av en rättslig förpliktelse.

Kamerabevakning

Helsingborgs tingsrätts lokaler kamerabevakas som en del i vårt säkerhetsarbete. Personuppgifterna behandlas som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse. Inspelat material sparas bara så länge det är nödvändigt.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på Helsingborgs tingsrätt och andra som behöver få dem för att hantera en eventuell säkerhetsincident. Uppgifterna kan komma att lämnas ut vid en begäran om att ta del av allmän handling om de inte omfattas av sekretess.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor när det gäller personuppgifts­behandling är du välkommen att kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig:

Helsingborgs tingsrätt
Box 712
251 07 Helsingborg.

042-19 97 00

helsingborgs.tingsratt@dom.se

 

Dataskyddsombud:

dataskyddsombud.hbg@dom.se


Mer information gällande personuppgiftshantering i domstolens verksamhet.